Arvutisüsteemi kasutajatunnuste haldamise kord

1. Kasutajatunnuste taotlemine

 1. Kasutajatunnuste taotlust on võimalik arvutiklassi administraatorile esitada tema tööloleku ajal nii õpilasel kui õpetajal.
 2. Taotluse esitamiseks peab:
  1. Õpilane kaasa võtma kehtiva Tallinna 21. Kooli poolt välja antud õpilaspileti ning dokumendi, millele on märgitud õpilase isikukood.
  2. Õpetaja teatama oma ees- ja perekonnanime, õpetatava aine nimetuse ning isikukoodi.
 3. Õpetajate taotlusi võib esitada ka kooli juhtkond kas suuliselt või elektrooniliselt.

2. Kasutajatunnuste loomine

 1. Taotluse täitmise aeg sõltub sellel päeval taotluse esitanud inimeste üldarvust. Tavaliselt ei ületa taotluse täitmise aeg kahte arvutiklassi lahtiolekupäeva.
 2. Taotluse esitanud õpilane või õpetaja saab oma kasutajatunnused kätte arvutiklassi administraatori käest. Kui administraatoritel on taotleja isiku ühesuse suhtes tekkinud kahtlused, on tal õigus küsida isikut tõendavat dokumenti.
 3. Kasutajatunnuseid võib väljastada nii paberkandjal kui ka elektrooniliselt.
 4. Arvutiklassi administraatoril on õigus taotluse vastuvõtmisest ja täitmisest keelduda, kui õpilane või õpetaja ei suuda anda administraatori poolt kasutajatunnuste loomiseks vajalikele küsimustele täpseid ja üheseid vastuseid. Arvutiklassi administraator võib keelduda taotluse täitmisest ka muude siin eeskirjas mittekajastatud põhjuste ilmsikstulekul.

3. Kasutajatunnuste sattumine kolmandate isikute kätte

 1. Kasutajatunnuste sattumisel kolmandate isikute kätte on kasutaja kohustatud sellest esmasel võimalusel informeerima arvutiklassi administraatorit.
 2. Arvutiklassi administraator on kohustatud p. 3.1 esitatud info korral viivitamatult astuma samme kasutaja andmete privaatsuse ja säilimise ning arvutisüsteemi turvalisuse tagamiseks.
 3. Arvutiklassi administraator peab kasutajale väljastama kolme päeva jooksul uued kasutajatunnused kas paberkandjal või võimalusel elektrooniliselt.
 4. Kasutajatunnuseid võib uuendada ka kasutaja vastava veebilehekülje kaudu iseseisvalt, selleks administraatorit eelnevalt informeerimata. Võimalusel väljastatakse uuendatud kasutajatunnused antud kasutajale elektrooniliselt.
 5. Kasutajatunnuste korduval sattumisel kolmandate isikute kätte on arvutiklassi administraatoril õigus piirata antud kasutaja juurdepääsu kooli arvutisüsteemile vastavalt põhidokumendi p. 8.4. alapunktidele.

4. Kasutajatunnuste kustutamine

 1. Õpilase/õpetaja kustutamisel kooli õpilaste/töötajate nimekirjast on infojuhil kohustus kustutada antud kasutaja kasutajatunnused ja muu kasutaja poolt kooli arvutisüsteemi salvestatud info.
 2. Põhjendatud taotluse korral võib infojuht antud kasutajale säilitada juurdepääsu kooli arvutisüsteemile ja/või kasutaja poolt arvutisüsteemi salvestatud infole.
 3. p. 4.2 rakendumise korral võib infojuht kustutada antud kasutaja poolt tema tööülesannete täitmise käigus kooli arvutisüsteemi salvestatud infot.
 4. p. 4.2 rakendamisel võib infojuht kehtestada aja, mille jooksul kasutajal on lubatud arvutisüsteemi kasutada. Antud aja möödumisel blokeeritakse kasutaja automaatselt.