Arvutisüsteemi kasutamise kord

1. Üldmõisted

 1. Arvutivõrk ehk arvutisüsteem on Tallinna 21. Koolis olevate arvutite ja muude võrguseadmete kogum, mis võivad omavahel ühendatud olla Etherneti võrgutopoloogia kaudu ning mis kasutab Interneti tsooni “21k.ee”.
 2. Arvutiklassid on Tallinna 21. Koolis olevad ruumid nr. 404 ja 407.
 3. Raamatukogu ja lugemissaal on Tallinna 21. Koolis asuv ruum nr. 327.
 4. Õpetaja terminalid on arvutid, mis asuvad õpetaja tööruumides või õpetaja töölaual.
 5. Infojuht on koolis vastaval ametikohal töötav isik, kes vastutab otseselt kooli arvutisüsteemi korrasoleku ja selle sihipärase kasutamise eest.
 6. Õpetaja on mistahes koolis töötav isik.
 7. Õpilane on kooli õpilasnimekirjas olev isik, kes omab kooli poolt välja antud kehtivat õpilaspiletit.
 8. Arvutiklassi administraatorid on arvutiõpetaja ja infojuht.
 9. Süsteemihaldur on infojuht.
 10. Kasutajatunnused on unikaalne kasutajanimi ja salasõna, mis tagavad kasutaja ühese identifitseeritavuse arvutivõrgus.
 11. Kasutajatunnus on kehtiv, kui antud kasutajatunnusega on võimalik süsteemi siseneda ning sisenemise käigus ei kuvata süsteemi poolt mingeid veateateid.
 12. Kasutaja on kasutajatunnuseid ja arvutivõrku juurdepääsu omav õpilane või õpetaja.
 13. Arvutitöökoht e. töökoht on ühele inimesele ette nähtud töökorras arvuti ja tooliga varustatud laud.
 14. Infojuhi kabinet on Tallinna 21. Koolis olev ruum nr. 406.
 15. Sisselogimine on tegevus, mille käigus kasutaja sisestab arvuti poolt kuvatud vormi väljadele oma kasutajatunnused, mis tagavad kasutaja identifitseerimise autentimist nõudva süsteemi poolt.
 16. Väljalogimine on protseduur, mille käigus kasutaja lõpetab kõik pärast sisselogimist arvutisüsteemis alustatud tegevused ja protsessid ning teatab vastavalt arvutisüsteemile oma töö lõpetamisest.
 17. Installeerimine on tegevus, mille käigus kasutaja kopeerib või üritab kopeerida programmifaile mistahes andmekandjalt arvuti kõvakettale või mõnele võrgukettale, mis tagab installeeritava programmi käivitumise või mittekäivitumise korral veateate ilmumise.

2. Arvutisüsteemi kasutus

 1. Arvutisüsteemi ja selle töökoha kasutamise eelduseks on kehtivate kasutajatunnuste omamine.
 2. Töö alustamiseks tuleb kasutajal arvutivõrku sisse logida.
 3. Sisselogimisel tohib kasutaja kasutada vaid oma kasutajatunnuseid.
 4. Kasutajal ei ole lubatud arvutisse sisenemine ega arvuti taaskävitamine juhul, kui antud arvuti on kasutusel ja/või lukustatud süsteemihalduri poolt.
 5. Kui arvuti on lukustatud kasutaja poolt, kes ei kuulu süsteemihaldurite hulka ning antud kasutaja ei viibi pikemat aega lukustatud arvutiga töökohal, tuleb arvuti avamiseks pöörduda süsteemihalduri poole. Selleks otstarbeks arvuti taaskäivitamine on lubatud vaid süsteemihalduri nõusolekul, arvutiklassis ka klassi administraaotri nõusolekul.
 6. Kui arvutisse on sisse loginud kasutaja, kes ei viibi antud arvutitöökohal, on kasutamisjärjekorras oleval kasutajal kohustus sisseloginud kasutaja kõigepealt välja logida, soovitavalt informeerides sellest süsteemihaldurit või arvutiklassis klassi administraatorit.
 7. Arvutitöökohal olevat riist- ja tarkvara tuleb kasutada sihipäraselt ja heaperemehelikult.
 8. Arvutiga töö lõppedes tuleb arvutist välja logida ning korrastada arvutitöökoht: koristada töölaud, paigutada hiir ja klaviatuur korrektselt, lükata tool laua alla. Töökoha seisund enne selle kasutamist ei anna õigust antud punktis erandeid teha.
 9. Arvutisüsteemi kuuluvates arvutites võib väliseid andmekandjaid kasutada juhul, kui antud arvuti riist- ja tarkvara seda võimaldavad.
 10. Kõigis kooli arvutisüsteemi kuuluvates tööjaamades tohib kasutada vaid tööjaama kõvakettale eelnevalt installeeritud operatsioonisüsteemi ja rakendusprogramme.
 11. Tööpäeva lõppedes arvuteid välja ei lülitata.
 12. Arvutitele on lubatud teostada alglaadimist (reset) vaid arvutiklassi administraatorite, lugemissaalis ka raamatukogu töötaja nõusolekul.
 13. Arvutiga võib ühendada erinevaid välisseadmeid vaid juhul, kui antud tegevus ei kujuta ohtu arvuti riist- ja tarkvarale ega arvutisüsteemile tervikuna ning ühenduspesad asuvad arvuti esipaneelil.

3. Õpetaja terminalide kasutus

 1. Õpetaja terminale võivad kasutada vaid õpetajad.
 2. Õpilastel ei ole lubatud arvutivõrku siseneda ega sisenemist üritada õpetaja terminalide kaudu. Sisselogimise õnnestumine ei anna õpilasele automaatselt õpetaja terminali kasutamise õigust.
 3. Õpetaja võib p. 3.1 ja 3.2 suhtes erandeid teha. Sellisel juhul võib õpilane õpetaja terminali kasutada vaid erandi teinud õpetaja otsesel juuresolekul.
 4. Kui õpetaja lubab õpilasel siseneda arvutivõrku õpetaja terminali kaudu, vastutab õpetaja otseselt antud tegevuse tagajärgede eest.

4. Arvutiklassi kasutus

 1. Arvutiklassi kasutamise kõrgeimaks prioriteediks on otsene õppetegevusest tulenev arvutikasutamise vajadus.
 2. Kasutajad on kohustatud kasutama arvutiklassi säästlikult ja sihipäraselt.
 3. Arvutiklassi on võimalik kasutada vaid arvutiklassi lahtiolekuaegadel, mis on otseselt seotud arvutiklassi administraatorite tööloleku ajaga.
 4. Arvutiklassi on võimalik ainetunni väliselt kasutada vaid pärast kõigi antud päevaks arvutiklassi planeeritud aine- ja ringitundide ning muude koosviibimiste lõppemist.
 5. Arvutiklassi administraatorid ei ole kohustatud kasutajaid vahetunni ajal arvutiklassidesse lubama.
 6. Arvutiklassi administraatorid peavad tagama arvutiklassi kasutamise võimalikkuse selle lahtiolekuaegadel, kui ei ole ilmnenud vältimatuid asjaolusid vastupidiseks.
 7. Vältimatute asjaolude ilmnemisel on arvutiklassi administraatorid kohustatud arvutiklassi kasutamise piiramist kasutajatele selgitama.
 8. Õppetööga seotud ülesannete täitjatel on arvutiklassi kasutamise eesõigus kõigi ülejäänud kasutajate ees.
 9. Õpetajatel on arvutiklassi kasutamise eesõigus õpilaste ees. Võimaluse korral tuleb õpetajal siiski kasutada õpetaja terminale.
 10. Õpilastel on õigus saada infot ja arvutiklassi administraatorid on kohustatud informeerima õpilasi arvutiklassis toimuvatest ainetundidest vähemalt kolm päeva ette selleks ettenähtud korras.
 11. Õpilastel ja õpetajatel on õigus teha ettepanekuid töökohtadel olevates arvutites sisalduva tarkvaravaliku muutmise või täiendamise kohta. Seejuures tuleb silmas pidada p. 7.9 ja p. 7.10.
 12. Arvutiklassis võib korraga viibida nii palju kasutajaid kui on klassis töökohti. Kasutamisjärjekorras olevad õpilased peavad ootama koridoris (mitte klassis ega infojuhi kabinetis).
 13. Arvuti kasutamist ootavad õpilased peavad hoidma vaikust ja korda.
 14. Arvutitöökohale võib õpilane kaasa võtta vaid tööks otseselt vajalikke asju. Mittevajalikud asjad tuleb jätta arvutiklassi sisenedes selleks ette nähtud kohale (mitte võtta töökohale kaasa).
 15. Arvutiklassis tohib igal töökohal viibida vaid üks kasutaja.
 16. Arvutiklassis viibides peavad kasutajad hoidma vaikust ja korda ning mitte häirima teisi klassis viibijaid.

5. Ainetunnid arvutiklassis

 1. Arvutiklassis ainetundi läbi viiv õpetaja peab arvutiklassi administraatoreid informeerima tunni toimumisest sellele eelneval nädalal selleks ette nähtud korras.
 2. Ühes arvutiklassis võib korraga toimuda vaid ühe aineõpetaja tund.
 3. Arvutiklassi administraatorid on kohustatud tagama ainetunnis vajamineva riist- ja tarkvara töötamise ainetunni toimumise ajal.
 4. Tundi läbi viiv õpetaja on kohustatud teavitama õpilasi arvutiklassis vajaminevatest kasutajatunnustest ning vajadusel saatma õpilased aegsasti arvutiklassi kasutajatunnuseid taotlema.
 5. Arvutiklassi kasutajatunnused on ainetunni toimumise ajal käsitletavad kohustusliku töövahendina ning tunnis osalemise eeldusena.
 6. Ainetunni ajal vastutab tundi läbi viiv õpetaja esmaselt arvutiklassis kehtiva korra täitmise ja selle mittetäitmise eest.
 7. Ainetunni ajal on ainetundi läbi viiva õpetaja otseseks kohustuseks viibida arvutiklassis ning juhendada õpilasi enda poolt antud ülesannete täitmisel. Arvutiklassi administraatorid ei ole kohustatud arvutiklassis ainetunde läbi viima.

6. Arvutite kasutus raamatukogu lugemissaalis

 1. Lugemissaali arvuteid on lubatud kasutada vaid õppetööga seotud ülesannete täitmiseks.
 2. Õpilasel on lugemissaali arvutite kasutamise eesõigus kõigi teiste kasutajate ees.
 3. Lugemissaali arvuteid on võimalik kasutada vaid raamatukogu lahtiolekuaegadel.
 4. Arvuti kasutamiseks peab kasutaja end eelnevalt registreerima selleks ette nähtud korras.
 5. Lugemissaali arvuteid saab korraga registreerida 60 minutiks. Mõjuvatel põhjustel võib raamatukogu töötaja antud punktis erandeid teha.
 6. Lugemissaalis tohib igal arvutitöökohal viibida vaid üks kasutaja.
 7. Kasutajad on kohustatud hoidma vaikust ja korda ning oma tegevusega mitte häirima teisi lugemissaalis viibijaid.
 8. Lugemissaali arvutite lukustamine kasutajate poolt on keelatud.

7. Keelatud on:

 1. Igasugune tegevus võõraste kasutajatunnuste all, mis ei ole otseselt seotud p. 2.6.
 2. Arvutite ja muude arvutiklassi inventari hulka arvatud elektroonikaseadmete sisse- ja väljalülitamine. Ainetundi läbi viival õpetajal on õigus sisse- ja väljalülitamisi teostada arvutiklassi administraatori nõusolekul.
 3. Viibida arvuti töökohal koolikoti, liigsete asjade või üleriietega.
 4. Siseneda arvutiklassi söögi või joogiga.
 5. Omavoliline arvutite ja muude arvutiklassi inventari hulka arvatud elektroonikaseadmete konfiguratsiooni muutmine. Siia alla kuulub mistahes programmide paigaldamine ja eemaldamine, arvuti või mõne muu arvutiklassi inventari hulka arvatud elektroonikaseadme küljes olevate juhtmete lahti- ja ümberühendamine, mistahes lisajuhtmete külgeühendamine, arvutiseadmete ümberpaigutamine.
 6. Õpilasepoolne omavoliline materjalide trükkimine.
 7. Arvutiklassi inventari ümberpaigutamine töökohtade vahel. Siia alla kuulub ka töökohtade juures olevate toolide asendamine üksteisega.
 8. Arvutiklassis töökohal mitteasuvate elektroonikaseadmete kasutamine arvutiklassi administraatori nõusolekuta.
 9. Igasuguse ebatsensuurse, heade kommete või autorikaitseseadusega vastuolus helilise, pildilise või mistahes muus vormingus oleva materjali kasutamine või levitamine.
 10. Tallinna 21. Kooli ja Eesti Vabariiki halvustava või riigipööramisele üleskutsuva mistahes vormis materjali kasutamine või levitamine.
 11. Monitoride puudutamine, ümberpaigutamine või seadistamine.
 12. Kooli arvutisüsteemi kasutamine ärilistel eesmärkidel.
 13. Kooli Interneti-ühenduse asjatu koormamine, ummistamine.
 14. Arvutisüsteemi kasutamine teiste arvutisüsteemide või arvutite töö häirimise, katkestamise või nendesse sissetungimise eesmärgil.
 15. Teiste arvutisüsteemi kasutajate töö häirimine mistahes viisil.
 16. Arvutisüsteemi kasutamine kõigiks ülejäänud tegevusteks, mis on vastuolus Eesti Vabariigis kehtiva seadusandlusega.

8. Karistamine

 1. Karistuse määramise otsustab infojuht või teeb seda viimase ettepanekul Tallinna 21. Kooli direktor.
 2. Esmase kergema rikkumise korral teeb infojuht soovitavalt hoiatuse.
 3. Iga jätkuva rikkumise korral on infojuhil õigus teha Tallinna 21. Kooli direktorile ettepanek määrata vastavale kasutajale täiendav karistus.
 4. Karistused:
  1. Arvutivõrku juurdepääsu keelamine määratud ajaks infojuhi poolt.
  2. Arvutivõrku juurdepääsu keelamine määramata ajaks infojuhi poolt Tallinna 21. Kooli direktori teadmisel.
  3. Arvutivõrku juurdepääsu keelamine määratud ajaks ning vastavasisulise käskkirja väljaandmine Tallinna 21. Kooli direktori poolt.
  4. Arvutivõrku juurdepääsu keelamine määramata ajaks ning vastavasisulise käskkirja väljaandmine Tallinna 21. Kooli direktori poolt.
  5. Arvutivõrku juurdepääsu keelamine määramata ajaks ning õpilase/õpetaja nime kustutamine Tallinna 21. Kooli õpilaste/töötajate nimekirjast vastava ettepaneku alusel Tallinna 21. Kooli direktori poolt.
 5. Käesoleva reeglistiku p. 7.10, 7.14, 7.16 vastu eksimise korral on möödapääsmatu p. 8.4.2, 8.4.3, 8.4.4 või 8.4.5 määratud karistuse kohaldamine.
 6. Infojuht on kohustatud ütlema eksinule karistuse/hoiatuse saamise põhjuse ning vajadusel selgitama, mida antud rikkumise edaspidiseks vältimiseks teha.
 7. Kui rikkuja ei omanud rikkumise momendil kasutajatunnuseid, on infojuhil õigus tema edaspidiseid taotlusi kasutajatunnuste saamiseks mitte täita.

9. Käesoleva reeglistiku rakendamine

 1. Käesolevas reeglistikus sätestatud korda saab täpsustada ja täiendada reeglistiku lisadena või eraldiseisvate dokumentidena vormistatud juhenditega.
 2. Käesolevas reeglistikus ja selle lisades sätestatud punktide osas võib erandeid teha kooli infojuht.
 3. Käesoleva reeglistiku vastuvõtmisega muutuvad kehtetuks kõik eelnevad arvutisüsteemi ja arvutiklassi kasutamise reeglistikud.